ניתנת בזה הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של החברה תתכנס ביום 7 באפריל 2021, בשעה 12:00 במשרדי עוה”ד של החברה- מיתר עורכי דין, ברחוב אבא הלל 16 (קומה 10), רמת גן או באמצעות אמצעי תקשורת בהנחה וימשיכו לחול המגבלות על התכנסות לאור התפשטות מגפת הקורונה (להלן: “האסיפה”). החברה תפרסם עדכון בעניין ההתכנסות בסמוך למועד האסיפה באמצעות אתר המגנ”א.

על סדר יומה של האסיפה מינוייהן של שתי דירקטוריות חיצוניות לדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית.

למידע נוסף בדבר ההחלטה שעל סדר היום, נוסחן, ובדבר האסיפה, המניין החוקי והרוב הנדרש בקשר עם ההחלטה שעל סדר היום, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 3 במרס 2021 (מס’ אסמכתא: 2021-01-026064) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ בכתובת www.maya.tase.co.il. ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ: http://maya.tase.co.il (להלן: “דוח זימון האסיפה ).

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ”ט-1999 (להלן: “חוק החברות”), הינו ביום 10 במרץ 2021.

בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, על ידי מיופה כוח, באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, בנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

כתב המינוי או יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, את כתבי ההצבעה יש להמציא לא יאוחר מ- 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות המחזיק מניותיו באמצעות חבר בורסה יכול להצביע גם באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית של רשות ניירות ערך, עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה